Andrahandsuthyrning

Här finns aktuella regler för andrahandsutyrning

För utskrivbar version pdf dokument

Brf. Grönskan
Regler för andrahandsuthyrning 2021-08-09

_________________________________________________________________________

Enligt stadgarna har bostadsrättsinnehavare rätt att hyra ut sin lägenhet
i andrahand.
Villkor för uthyrning i andra hand.
● Samtliga andelsägare av bostadsrätten skall skriva på ansökan som skickas till
Styrelsen. Bor du i huset kan du lägga ansökan i Styrelsens postlåda.
Alternativt kan du skanna och e-posta ansökan till gronskan.styrelsen@gmail.com
● I din ansökan skall tid för andrahandsuthyrningen var specificerad.
Styrelsen godkänner ett år i taget. Längre tid kan godkännas av styrelsen.
● Ange i ansökan anledningen till varför du vill hyra ut lägenheten.
● Bostadsrättshavaren får inte hyra ut lägenheten som hotellverksamhet, typ Airbnb.
● Endast den/de personer som som blir din hyresgäst får bo i lägenheten.
Styrelsen ger besked senast 2 veckor från att ansökan kommit styrelsen tillhanda.
Efter att Styrelsen beviljat andrahandsuthyrningen
● Styrelsen skall informeras om tillträdesdag och hyresgästens personuppgifter
(Förnamn, Efternamn, Personnummer, telefonnummer och mailadress) som skickas
till gronskan.styrelsen@gmail.com minst en vecka före tillträdesdagen.
Uppgifterna skickas sedan vidare av styrelsen till Ekonomiska förvaltningen för
registrering. HSB byter ut namnlapparna på postbox och vid dörren.
● Adressändring skall göras av uthyraren för sin egen del och Styrelsen skall få
information om ny adress till gronskan.styrelsen@gmail.com alternativt till Styrelsens
postlåda. Styrelsen vidarebefordrar uppgifterna till Ekonomiska förvaltningen för
uppdatering av dina personuppgifter.
● Under tiden för Andrahandsuthyrning tillkommer en årsavgift på 10% av aktuellt
prisbasbelopp. (För 2021 är prisbasbeloppet 47 600 Kronor) Hela avgiften faktureras
på separat faktura. Avgiften förnyas varje år så länge lägenheten uthyres i
andrahand.
I hyresavtalet skall följande punkter finnas med under särskilda villkor:
● Hyresgäst får inte ha inneboende eller fler personer mantalsskrivna på adressen än
den/de som står på hyreskontraktet. Ej heller hyra ut lägenheten eller på annat sätt
låta någon annan nyttja lägenheten.
● Hyresgästen skall följa de ordningsregler som Brf.Grönskan har fastställt.
● Hyresgästen får tillgång till samma innehåll på hemsidan och facebookgrupp som
lägenhetsinnehavaren.
● Hyresgästen får inte göra förändringar i lägenheten vad avser:
lägenhetens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt,
lägenhetens inredning: utrustning, ledningar och övriga installationer, rökgångar, glas
och bågar i lägenhetens fönster och dörrar, lägenhetens ytter- och innerdörrar samt
svagströmsanläggningar, balkonginglasning, skåp med utrustning av
omkoppling/fördelning av data, IP-telefoni samt digital-box för tv.

● Hyresgästen skall ha egen hemförsäkring. (försäkringstillägget för bostadsrätt ingår
redan i månadsavgiften)
● Brf.Grönskan har rätt att ogiltigförklara andrahandshyresavtalet om hyresgästen
bryter mot de särskilda villkoren. Därmed förverkar bostadsrättsinnehavaren sitt
innehav av bostadsrätten och föreningen således berättigad att säga upp
bostadsrättshavaren till avflyttning.
Du som hyr ut din lägenhet skall tänka på följande som regleras i stadgarna.
Du ansvarar för att din hyresgäst följer stadgarna.
Förverkande av bostadsrätt Enligt stadgarna §36
● om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom
vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om
bostadsrättshavaren genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om
att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i huset,
● om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren åsidosätter
sina skyldigheter enligt 29§ vid användning av lägenheten eller om den som
lägenheten upplåtits till i andra hand vid användning av denna åsidosätter de
skyldigheter som enligt samma paragraf åligger en bostadsrättshavare,
● om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 34 § och han eller
hon inte kan visa en giltig ursäkt för detta,
● om bostadsrättshavaren inte fullgör skyldighet som går utöver det han eller hon skall
göra enligt bostadsrättslagen (1991:614) och det måste anses vara av synnerlig vikt
för föreningen att skyldigheten fullgörs, samt
● om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller
därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår
brottsligt förfarande, eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

För att nå sidan krävs inloggning

Inloggning för befintliga användare